B.Rajashekar & Family 「Mohaka Morching」

 

B.Rajashekar & Family 「Mohaka Morching」

¥2,500

<演奏者>

Morsing:L.Bimachar,B.Rajashekar,Bhagyalakshmi M.Krishna
Mridangam:B.Druvaraj

 

<曲目> 曲名ーRagaーTala

  1. Introduction
  2. Morsing Tarang-Mohana-Adi
  3. Morsing with Mridangam-Adi
  4. Morsing Fusion-Mishra Chapu

 

javascript:;